Novinky

Reakcia výrobcu polystyrénu na reportáž v Tv Markíza

Informácia pre zákazníka o HBCD v tvrdej pene EPS (izolačný materiál z polystyrénu)

Vážené dámy a páni,

v súvislosti s Nariadením EP a Rady REACH a na základe odporúčaní kompetentných autorít členských štátov EU, rozhodol dňa 22. októbra 2008 Výbor členských krajín ECHA (Európskej chemickej agentúry) o zaradení niektorých chemických látok do zoznamu látok, ktoré sú kandidátmi na autorizáciu. V rámci tohto rozhodnutia sa do spomenutého zoznamu dostal aj retardant horenia - HBCD.

Spomenuté nariadenie REACH zároveň ukladá všetkým dodávateľom výrobkov, ktoré obsahujú látky zo zoznamu kandidátov na autorizáciu, poskytnúť odberateľom výrobkov dostatočné a relevantné informácie o prítomnosti týchto látok ako aj informácie, ktoré umožnia bezpečné používanie výrobku - expandovaný polystyrén - tvrdú penu (EPS). Postupne tento zoznam bude obsahovať až 2000 chemických látok
Čo je HBCD?
HBCD (hexabrómocyklododekán) je používaný ako brómový ochranný prostriedok proti horeniu pre izolačný materiál z expandovaného polystyrénu – tvrdej peny. Zabránenie vznietenia tohto izolačného materiálu je súčasťou prísnych stavebných predpisov EÚ. Prísne protipožiarne bezpečnostné normy sú dôležité pre ochranu života a zdravia ľudí a tiež stavby pred požiarom.
Retardant horenia je zabudovaný do polymérnej matice hotového výrobku, a preto nepredstavuje počas doby užívania výrobku žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie. HBCD nie je zaradený medzi karcinogénne, mutagénne ani repro-toxické látky.
EPS s obsahom retardantu horenia je pre stavebnú tepelnú izoláciu neškodný rovnako ako doteraz. Je zároveň nevyhnutným stavebným produktom!

Prečo sa nachádza HBCD na zozname kandidátnych látok?

Táto látky bola zaradená do zoznamu kandidátnych látok na základe predpokladaných PBT(perzistentné, bioakumulačné, toxické) vlastností. Toto sa uskutočnilo skôr na základe potencionálneho rizika, nie reálneho. Európski výrobcovia HBCD úzko spolupracujú s relevantnými európskymi inštitúciami na určení limitov, ktoré môžu indikovať riziká, ktoré predstavuje ich výrobok pre životné prostredie. V tejto súvislosti priemysel inicioval už v roku 2006 dobrovoľné manažérske programy pre emisie.

Prítomnosť HBCD na zozname kandidátnych látok nemá žiadne priame právne dôsledky na výrobu a uvedenie na trh expandovaného polystyrénu - tvrdej peny.

To znamená, vzhľadom na naše bilaterálne obchodné vzťahy, že táto skutočnosť nepredstavuje žiadne obmedzenie výroby, manipulácie, predaja a používania EPS.

Výrobky EPS prispievajú veľkým podielom k úspore energií v budovách. Ide o opatrenia, ktoré majú hlavne pre stavebné fondy dnes aj v budúcnosti veľký význam.

EPS je, i napriek obsahu retardantu horenia, pre stavebnú tepelnú izoláciu neškodný a nevyhnutný stavebný produkt.
S pozdravom
Ing. Zuzana Lukáčiková
Produktový manažér EPS