Novinky

Zatepliť, ale čím, ako, kým?

V súčasnej dobe začína čoraz viac ľudí rozmýšľať, ako by sa dali znižovať náklady a efektívne šetriť peniaze. V stavebníctve existuje viacero možností realizovania stavby, aby energetická náročnosť bola čo najnižšia. Pod energetickou náročnosťou sa myslí spotreba energie, ktorú je potrebné vynaložiť na to, aby sa ľudia cítili príjemne a mali pohodu. Snaha znížiť náklady na vykurovanie je veľmi diskutovaná a sledovaná téma. Znižovať náklady na vykurovanie je v tomto prípade oprávnené a efektívne. Slovenská domácnosť spotrebuje z celkového množstva energie cca 60 % práve na vykurovanie. Toto číslo je alarmujúce a je potrebné zo strany investorov preferovať také riešenia, ktoré celkové energetické zaťaženie maximálne znižujú. Projekčné kancelárie, ako aj dodávateľské spoločnosti, by mali navrhovať a realizovať také riešenia, ktoré sledujú tento trend minimálne s vyhliadkou do budúcnosti. Jednou z efektívnych ciest znižovania energetickej náročnosti je zateplenie obvodového plášťa budovy. Obmedzia sa tým tepelné straty a ľudovo povedané, viac tepla ostane doma.

Výhody zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom

 • Zníženie nákladov na vykurovanie o 25 – 30 %
 • Fasáda získa nový estetickejší a príťažlivejší vzhľad
 • Nový vzhľad prispieva k revitalizácii sídlisk, obytných zón a miest
 • Zvýšenie vnútornej povrchovej teploty - zabezpečí sa väčšia tepelná pohoda a obmedzí sa riziko vzniku plesní
 • Odstráni sa prípadné zatekanie pomedzi panely a trhliny a ochráni sa fasáda pred poveternostnými vplyvmi
 • Znížením potreby tepla na vykurovanie sa zníži celková produkcia CO2 do ovzdušia
 • Predĺženie životnosti objektu o niekoľko rokov
Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, prišla v roku 2008 s novým kontaktným zatepľovacím systémom MultiTherm® NEO a ponúka tak svojim zákazníkom alternatívu zatepľovacieho systému, ktorý vykazuje jedny z najlepších tepelnoizolačných vlastností zatepľovacích systémov na slovenskom trhu. Dodnes bolo zrealizovaných niekoľko desiatok úspešných akcií a mnohé sa pripravujú.

Tepelnoizolačné dosky s extrémne nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti – EPS 70 NEO

Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm® NEO sa vyznačuje výrazne lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami v porovnaní s bežnými systémami rovnakého zloženia. Rozdiel je v tom, že systém od spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. je založený na inovovaných sivých izolačných doskách z expandovaného polystyrénu zo suroviny NEOPOR®, ktoré sa predávajú pod názvom EPS 70 NEO. Izolant distribuje výhradne spoločnosť BASF cez sieť svojich Fasádnych štúdií, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky. Najdôležitejšou vlastnosťou expandovaného polystyrénu EPS 70 NEO je jeho veľmi nízka hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ [W/mK] – viď. tabuľka a graf. Spôsobené je to tým, že pri výrobe polystyrénového granulátu sa pomocou nanotechnológie pridáva do suroviny stopová prísada grafitu, ktorá vytvára z guličiek polystyrénu mikroskopické absorbéry a reflektory tepelného žiarenia. Obmedzením prechodu žiarenia cez izolant, ktoré nesie aj istú časť energie, sa zvýši tepelný odpor materiálu cca o 20 %, čo sa prejaví znížením nákladov na vykurovanie a na rýchlejšej návratnosti investície do zateplenia. Napriek inováciám sa realizácia zatepľovacieho systému MultiTherm® NEO neodlišuje od doteraz zaužívaných pracovných postupov a vychádza z doteraz nadobudnutých skúseností.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti - λ [W/mK]

EPS 70 NEO

(sivý polystyrén)
0,0305

EPS 70 F

(biely polystyrén)
0,038

MW – FKD

(minerálna izolácia – dosky)
0,039

MW – FKL

(minerálna izolácia – lamely)
0,040

Výhody zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom MultiTherm® NEO

 • O 20 % lepšie izolačné vlastnosti ako bežné zatepľovacie systémy na trhu
 • Nižšie tepelné straty objektu
 • Nižšia potreba tepla na vykurovanie
 • Nižšie náklady na vykurovanie
 • Vyššie čisté úspory počas životnosti zatepľovacieho systému
 • Nižšie náklady životného cyklu
 • Kratšia návratnosť investície
 • Garantovaná kvalita celého zatepľovacieho systému od spoločnosti BASF vrátane izolantu
 • Polystyrén novej generácie vyrobený využitím nanotechnológie
 • Nižšie oslňovanie pracovníkov na stavbe
 • Podstatne jednoduchšie rezanie a brúsenie
 • Efektívne využitie pri výstavbe pasívnych domov = (kratšie rozperné kotvy, užšie oplechovanie, menej materiálu na fasáde, lepšia bilancia presvetlenia interiéru, ...)

Certifikovaná firma – jeden zo základov úspechu

Na to, aby zatepľovací systém vykazoval deklarované vlastnosti a spoľahlivo slúžil počas doby svojej životnosti, je potrebná aj kvalitná realizačná firma, ktorá dodržiava pri aplikácii predpísaný technologický postup stanovený dodávateľom systému. BASF Slovensko spol. s r.o. ako dodávateľ stavebného materiálu v pravidelných intervaloch školí svojich odberateľov a realizátorov na obnovenie poznatkov v rámci aplikácie kontaktných zatepľovacích systémov, a tiež poskytuje prehľad noviniek z danej oblasti. Výsledkom je udelenie certifikátu, ktorý slúži ako doklad o preškolení. Certifikát sa vydáva na dobu jedného roka. Slúži ako jeden z dokladov na získanie licencie na zatepľovanie. Licenciu vydáva inšpekčný orgán typu A. a je dôležitý z hľadiska preukázania odbornej spôsobilosti. Vyžaduje ho norma STN 73 2901 a je nutný pri všetkých zákazkách, kde sa využívajú štátne dotácie a podpory. K základným predpokladom úspešného zateplenia patrí, okrem kvalitnej certifikovanej realizačnej spoločnosti, aj dôkladné posúdenie stavu objektu, kvalitná projektová dokumentácia, certifikovaný zatepľovací systém, skúsený stavebný dozor a vhodné klimatické podmienky. Pri pozitívnom naplnení všetkých bodov vieme zaručiť dlhodobú funkciu a vzhľad zatepľovacieho systému.

Zdroj: firemné materiály a archív BASF Slovensko spol. s r .o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina.